Система за дистанционен контрол и охрана на кабелни трасета и шахти COSS

Предназначение

Система COSS е системa за охрана на телекомуникациони мрежи и съоръжения. Oсъществява 24-часов денонощен контрол на достъпа до кабелни шахти (КШ), необслужваеми усилвателни пунктове (НУП) и контрол на сигналните кабели.

Системата осъществява непрекъснато наблюдение, регистриране, обработка и анализ на достъпа до охраняваните обекти, както и непрекъсната самодиагностика за наличие на неизправности предизвикани умишлено или не.

Системата алармира дежурни оператори при настъпване на определени, предварително регламентирани събития.

COSS може да бъде окомплектован със система за автоматично оповестяване с гласови съобщения.

COSS е разработена като отворена архитектура на модулен принцип – позволява да бъде изградена структура от функциониращи самостоятелно локални мрежи, всяка от които обхваща обособена група обекти за контрол, наблюдавани от работни станции.

Структура на COSS

Системата се състои от Управляващ компютър(сървър) и свързаните към него по LAN Алармени контролери. Всеки Алармен контролер осъществява охрана и контрол на максимум 480 обекта и свързващата ги комуникационна мрежа.

Чрез Работни станции се осъществява изнесена сугнализация или дистанционен контрол над работата на системата.

Алармен Контролер (АК)

Осъществява постоянно сканиране на 16 порта – охранителни шлейфа (физически чифт с шлейфно съпротивление не по-голямо от 2 кOhm). Към всеки охранителен шлейф са свързани до 30 сигнални адаптера за охрана на телекомуникационни обекти (кабелни шахти) и терминиращо устройство в края на сигналния кабел.

Всяка промяна в състоянието на датчиците и контролираните параметри на сигналният шлейф незабавно се предават към сървърa за визуализация и предприемане на действия във връзка с възникналото събитие.

Всеки порт има собствено, галванически развързано захранване с токова и високоволтова защита.

Периодично се извършва самодиагностика на всеки порт и проверка на изолационното съпротивление към земя на сигналният шлейф/чифта/, свързан към порта.

Сигнален Адаптер (СА)

Сигналният адаптер следи състоянието на включените към него охранителен датчик (в повечето реализации магнитно контактен) и контакт за самоохрана.

Всеки сигнален адаптер, след получаване на команда от алармения контролер по съответния сигнален шлейф, предава информация за състоянието на своите контакти, както и за участъка от шлейфа към който е свързан, след което препредава командата към следващият сигнален адаптер свързан към същия шлейф.

Съобщението съдържа следната информация:

  • Отворен/затворен охранителен контакт
  • Отворен/затворен контакт за самоохрана
  • Прекъснат охранителен контакт
  • Закъсен охранителен контакт
  • Прекъснат охранителен шлейф – достъпът до следващите сигнални адаптери е невъзможен
  • Закъсен охранителен шлейф – достъпът до следващите сигнални адаптери е невъзможен

За контрол на достъпа до обекти с масивни капаци, при които е невъзможна точната настройка, необходима за МКД, се използват датчици с превключващ контакт проектирани за работа във водна среда(IP65) и висока защитеност за лъжливи сработвания.

Управляващ компютър – програмен продукт COSS

Неразделна част от система COSS е и управляващия компютър с инсталиран софтуерен пакет COSS и база данни(SQL/MySQL server). Основна функция на софтуерният пакет COSS е приемане, изобразяване, анализ, алармиране за проблеми. Освен това служи и за съхранение на събития и записи от Алармените контролери (АК) в БД. Обмена на данни става по LAN (WinSockets).

Чрез COSS се конфигурират охраняваните трасета и шахти. Задават се TCP/IP адресите на АК. Администрира се система чрез потребители с различни права на достъп. Има и възможност за различни справки. Операторите имат възможност да снемат „Охраната” и поставят „Под охрана” на отделни обекти на системата.