Система за дистанционна експлоатация на отдалечени обекти ECOSS

Предназначение

Системата за дистанционна техническа експлоатация ECOSS е предназначена за регистриране, обработка и анализ на неизправности, възникнали в съобщителната мрежа, дистанционен контрол на АТЦ и контролиране работата на обслужващия персонал.

Основните функционални възможности
 • Оперативен контрол на състоянието и функционирането на АТЦ
 • Оперативен контрол на токозахранването
 • Контрол на съществуващото телекомуникационно оборудване
 • Контрол на параметрите на околната среда
 • Контрол на достъпа до помещенията на АТЦ
 • Получаване на информация за управление на съобщителната мрежа
 • Извършване на наблюдение по време на развитието и отстраняването на възникнали неизправности и аварии
 • Събиране, обработка и анализ на експлоатационна информация за определяне на качеството на функциониране на оборудването и качеството на работа на експлоатационния персонал
 • Формиране, подготовка и печат на документи свързани със статистическия отчет

Внедряването на системата позволява съкращаване на експлоатационните разходи и повишаване качеството на предлаганите услуги.

Структура

Системата представлява хардуерен и софтуерен комплекс, състоящ се от сървър, база данни, работни станции, мрежови елементи и устройства, осъществяващи връзката със съществуващото телекомуникационно оборудване. Обобщен вариант на структурата на системата е илюстриран на фигурата отгоре.

Сървър на системата ECOSS

Поддържа базата с данни на системата и нейните конфигурационни настройки, посредством модема за дистанционен контрол (МДК) управлява обмена на данни с устройствата за дистанционен контрол (УДК-02;УДК-03), монтирани в контролираните обекти, осъществява обработката и анализа на подаваната информация от УДК, както и генерирането на рапорти за предприемане на действия по отстраняването на възникналите проблеми.

Сървърът, може да бъде един общ за цялата обслужвана територия или да бъдат няколко сървъра във възловите населени места. Към него могат да бъдат включени допълнителни работни места за оперативно следене и управление на системата.

Работна станция ДИСПЕЧЕР опция

Един или повече персонални компютъра, комуникиращи посредством Intranet с приложението „Диспечер” (EcossWeb) на сървър ECOSS, осигуряващи работни места за диспечерите на системата. Могат да са разположени, както в същото населено място като сървъра, така и да са разнесени на териториален принцип по възлови за обслужвания район населени места.

Диспечерите имат оторизиран достъп до уеб приложението на сървъра и могат да боравят с информацията натрупана в база данни. Те пряко не комуникират с УДК в обектите.

Работна станция ГЛАВЕН ДИСПЕЧЕР опция

Работна станция „Главен Диспечер” е уеб (Web) приложение, което осигурява достъп посредством Intranet до няколко сървъра на система за дистанционен контрол ECOSS със съответните им приложения за работни станции „Диспечер” (EcossWeb).

Предвидена е възможност оператора да приема (регистрира) и наблюдава повреди, регистрирани от системата за дистанционнен контрол.

Локален модул ECOSS опция

Лиценз на софтурения продукт, инсталиран на локален компютър, комуникиращ с УДК през RS232 интерфейс. При наличие на Intranet връзка компютърът осъществява on-line комуникация със сървъра ECOSS. Подобни компютри могат да бъдат особено полезни в обекти с наличен дежурен денонощен персонал.

В системата е предвидена възможност вместо ПК да се използува модул за преобразуване на сериния интерфейс към LAN интерфейс.

Модем за дистанционен контрол (МДK)

Осъществява входящата и изходяща комуникация за обмен на данни по комутируеми телефонни линии с устройствата УДК, монтирани в обектите.

Предоставя на оператора на системата “ECOSS” възможност да въвежда нови идентификационни чипове в базата данни.

Включва се директно към сървъра “ECOSS” по сериен интерфейс.

Устройство за дистанционен контрол – УДК (УДK-02; УДK-03)

Следи състоянието на съоръженията и климатичната среда на контролираният обект, обработвайки сигналите от изведените контролни точки – работните напрежения, датчиците за сигнализация на централата, както и климатичните датчици.

УДК осъществява функциите на охрана на помещенията и контрол на достъпа до тях.

УДК осигурява пожароизвестителна функция при оборудване на помещенията със съответните датчици.

Всяка промяна в състоянието на контролираните параметри и датчици незабавно се индикира на лицевия панел на устройството и в зависимост от типа на възникналото събитие, критично или не, се предава незабавно или само при запитване към сървърa за визуализация и предприемане на действия във връзка с възникналото събитие.

Устройството разполага с терминал за свързване на външно устройство за звукова и светлинна сигнализация – сирена и с терминал за свързване на командна верига на произволно външно устройство. И двата терминала се управляват автоматично по предварително зададени критерии.

Външни елементи и устройства

Комплектоващи устройства осъществяващи връзката със съществуващото оборудване на обекта, а така също изграждат специфичнния за него комплекс на охранителната и пожароизвестителната системи. В тази категория се включват следните типове елементи:

 • датчици за контрол на основните напрежения в обекта
 • температурен датчик, датчик за влажност
 • димни, обемни, магнитни, контактни и др. датчици
 • конзола за регистрация на достъпа в помещението
 • сирена за външен монтаж
 • мрежово оборудване
 • кабелно оборудване