Комплексна Информационно Тестова Система CTIS

Едно от най – важните изисквания към съвременните комуникации е тяхната висока надежност и работоспособност. Във връзка с това е крайно необходимо бързото и лесно отстраняване на повреди по телекомуникационното оборудване – абонатни и съединителни кабели, както и стационно-абонатните коплекти в цялото им многообразие.

Изключително важено е да се ускори и автоматизира процеса на приемане повредата, уведомяване на съответните аварийни групи, проследяване историята на повредата по съоръжението( повтаряемост). Не на последно място е извършване на контрол за срока на отстраняване.

Важен монент в процеса е автоматизиране на документирането етапите по отстраняване и начина за установяване на изправността на съоръжението вследствие на извършените ремонтни дейностти.

Друг важен аспект е превантивното откриване повреди чрез планирани периодични тестове. Необходимо е също така и унифициране резултатите тестове от различни типове АТЦ, поради голямото им многообразие с отчитане на техните специфични особеннисти. Всичко изказано до тук налага извода, че е необходимо изграждане на единни информационни центрове за приемане, установяване, следене процеса и сроковете за отстраняване възникнали повреди на абонатните и съединителни телефонни линии.

Фирма Естел ООД има разработени решения за автоматичен тест на големи АТЦ тип А29(над 2000 поста), малки АТЦ тип А29(до 2000 поста), АТЦ тип КРС, АТЦ тип ESK, ЦАТЦ тип EWSD, ”Естел”, ”Х1” и други. Освен това за нужките на репартиторите и доказателство за отстраняване на дадена повреда има разработен автомаризиран измерител за главен разпределител ИУРУП с 8 разделителни щеки.

За нуждите на изградените от БТК след 2000 година “Единни центрове за телефонни повреди “ Естел ООД разработи софтуер КИТС, осигуряващ възможност за пълно интегриране на разработките в центровете за повреди.

КИТС позволява паралелното обслужване на множество едновременно постъпили заявки за измерване. Възможно е групиране и формиране на опашки от заявки, осъществяване на отчет, планиране и контрол на изпълнените ремонтни дейности и профилактични мероприятия от звената за административно осигуряване, обезпечаващи техническата експлоатация на устройствата и съоръженията от телефонната мрежа.

КИТС измерва следните параметри и връща бърз отговор (до 1 минута) във указан формат:

Измерване “към линията”
 • променливо напрежение между а и b проводници, a и земя, b и земя
 • постоянно напрежение между а и b проводници, a и земя, b и земя
 • изолационно съпротивление между а и b проводници, a и земя, b и земя
 • капацитет между а и b проводници, a и земя, b и земя
Измерване “ към АТЦ”

 • наличие на захранващо напрежение
 • напрежение при шлейф 1.5kOhm между а и b проводници, a и земя, b и земя
 • наличие на акустичен сигнал “централа”
 • съпротивление на захранващия мост Ra и Rb
 • ток на повикване
Тест параметрите на абонатния шлейф и крайното устройство с участие на абоната

 • измерване на съпротивлението на шлейфа
 • измерване параметрите на импулсния набор
 • измерване параметрите на тоналния DTMF набор
 • акустичен сигнал за напомняне в случай, че апарата е забравен отворен
 • осигурява се възможност за провеждане на разговор с абоната
 • в случай на дуплексни абонати има възможност за измерване тока на повикване и на двата абоната
Основни функции на КИТС
 • приемане и регистрация на постъпилите заявки
 • справка за получените резултати
 • тест на състоянието на абонатните линии
 • тест на крайните абонатни устройства
 • откриване и регистрация на диагностицираните повреди
 • мониторинг на работата при отстраняване на повредите
 • информационна и техническа помощ при отстраняване на повреди
 • информационна и техническа помощ в процеса на индивидуално и групово включване или изключване на абонати по технически или административни причини
 • формиране, подготовка и печат на документи свързани със статистическия отчет, както на извършените тестове и резултатите от тях, така и на други типове отчетни документи свързани с естеството на тестовата сиситема
 • възможност за използване на основна и резервна база от данни за извършените измервания
 • допълнително периферно оборудване: модул за разпределяне на заявките, модул автоматична информация, модул автоматично гласово съобщаване на резултати
Основни предимства на КИТС

 • възможност за създаване на база данни, позволяваща дистанционно обслужване
 • гъвкава структура и възможност за добавяне на допълнителни функции
 • измерването на амплитудата на тоналния сигнал дава възможност за измерване на затихването по линията
 • пълна автоматизация и визуализация на резултатите от измерванията
 • възможност за дистанционно управление
 • бързо усвояване на работата с устройството, благодарение на опростеното обслужване
 • компактност
 • гъвкавост при промяна на тестваната система